Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan Onno Go , gevestigd aan de Vijverweg 3a 2243HR Wassenaar, KvK nr. 66944783. De afnemer is de wederpartij van Onno Go  die de opdracht verstrekt.

Artikel A.1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Onno Go en de afnemer. Beide partijen zijn op de hoogte van deze voorwaarden als de opdracht wordt verleend.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.

Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel A.2 Offertes en prijsindicaties

Een offerte opgesteld door Onno Go is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Website Laten Bouwen, tenzij anders aangegeven in de offerte. Door Onno Go uitgebrachte offertes kunnen te allen tijde worden ingetrokken, doch na ontvangst van aanvaarding slechts binnen 48 uur.

Alle in offertes en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Ook zijn ze zonder alle andere door de overheid opgelegde heffingen die voor de uitvoering zijn of worden verschuldigd.

Artikel A.3 Facturatie

Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij anders door de afnemer en Onno Go is overeengekomen.

Facturen moeten binnen 8 dagen worden voldaan.

Onno Go kan ook verzoeken om vooruitbetaling van een deel of het geheel van de prijs voor de opdracht voor ze tot uitvoering van de opdracht overgaat.

Als de afnemer niet geheel of slechts gedeeltelijk binnen de betalingstermijn betaalt, is hij direct in verzuim en is hiervoor geen ingebrekestelling nodig. Vanaf het tijdstip dat hij in verzuim is, is hij over het uitstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd evenals alle gemaakte incassokosten die nodig zijn voor het innen van het verschuldigde bedrag.

Onno Go heeft het recht geld van de afnemer achter te houden, totdat de vorderingen van Onno Go geheel zijn voldaan.

Artikel A.4 Aansprakelijkheid

Voor alle directe schade van de afnemer, welke verband houdt met, of veroorzaakt wordt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Onno Go slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag voor de desbetreffende opdracht.

Onno Go is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie.

Voor alle indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, stagnatie van de bedrijfsvoering of gemiste besparing is Onno Go nooit aansprakelijk.

Onno Go heeft altijd het recht, indien dat mogelijk is, de schade ongedaan te maken.

Onno Go is nooit aansprakelijk voor schade door de inhoud van de website. De afnemer vrijwaart Onno Go van elke aanspraak door derden.

Artikel A.5 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Onno Go in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en dit zonder dat Onno Go gehouden is tot enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, die niet aan Onno Go kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.

Ziekte of anderszins fysiek onvermogen van de zijde van Onno Go valt voor deze voorwaarden onder overmacht.

Artikel A.6 Geheimhouding

Zowel Onno Go als de afnemer van haar diensten is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun samenwerking met elkaar hebben verkregen. Deze verplichting is niet beperkt tot de duur van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel A.7 Ontbinding

Ingeval de afnemer de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Onno Go heeft alsdan het recht om naast betaling van alle openstaande nota’s inclusief rente en buitengerechtelijke incassokosten, ook de tussen de afnemer en Onno Go gesloten overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst.

Onno Go is tevens gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

– De afnemer surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat.

– De afnemer een vennootschap dan wel maatschap is en deze wordt ontbonden.

In bovengenoemde gevallen wordt de afnemer geacht in gebreken te zijn.

Artikel A.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op al de werkzaamheden van de opdracht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Bij geschillen zal in onderling overleg worden getreden om te komen tot een goede oplossing. Alleen als dit niet tot een goede oplossing voor beide partijen leidt, zal dit worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Website Laten Bouwen.

Artikel A.9 — Privacy

Onno Go verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Onno Go als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door Onno Go ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.

Onno Go verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Onno Go is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van Onno Go is te raadplegen via websitelatenbouwen.nl/privacyverklaring.

Onno Go vertegenwoordigt (ook als registrar) de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. Onno Go wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen Onno Go en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. Onno Go is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.